Všeobecné zmluvné podmienky

Conditions of registration: / Podmienky registrácie:

Registration is valid after confirmation by the organizer.
(Registrácia je platná až po potvrdení zo strany organizátora.)

Registration fee includes: / Registračný poplatok zahŕňa:

Full-time participation in professional lectures, conference materials, refreshments during breaks, lunch as well as a reception after the lecture program for one person and it is not possible to share one ticket for more persons.
(Celodennú účasť na odborných prednáškach, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, obed ako i recepciu po prednáškovom programe pre jednu osobu a nie je možné zdieľať jednu vstupenku pre viaceré osoby.)

Payment Terms: / Platobné podmienky:

The registration fee must be paid before the start of the conference (proforma invoice will be sent electronically by e-mail after submitting the Application Form). The participant agrees that Invoice will be sent electronically via email. If you are interested in receiving invoice in classic form, by mail, please contact us at: inform@informslovakia.sk and we will send it to you.
(Registračný poplatok musí byť uhradený pred začiatkom konferencie (zálohová faktúra bude zaslaná elektronicky e-mailom po odoslaní tejto záväznej prihlášky). Účastník súhlasí, že vyúčtovacia faktúra mu bude zaslaná elektronicky e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie faktúry v klasickej podobe, t.j. poštou, neváhajte nás kontaktovať na adrese: inform@informslovakia.sk a pošleme vám ju.)

Cancellation fees / Storno poplatky:

For cancellations within 14 days prior to the conference you will be charged a cancellation fee of 50% of the registration fee, later is cancellation fee 100%. Cancellation application can be made only in writing. Change of the participant is possible - it is important to send us information about this on e-mail inform@informslovakia.sk The organiser reserves the right to change the program and the right to reject an application form.
(V prípade stornovania prihlášky do 14 dní pred konaním konferencie vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z registračného poplatku, po tomto termíne predstavuje storno 100% registračného poplatku. Storno prihlášky je možné realizovať iba písomnou formou. Zmena účastníka je možná - je potrebné nás informovať o tom na mailovej adrese inform@informslovakia.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a právo neprijať prihlášku.)

Privacy: / Ochrana osobných údajov:
Ochrana osobných údajov